ربات

نخستین ربات انسان نما ۲۰۱۲

ربات ربات انسان نما که میتوان گفت حداکثرویژگی های یک انسان ازلحاظ حرکات واحساسات رادربرمی گیرد  وهرروز برویژگی های بیشتری براین ربات انسان نما افزوده می شود .

بیشتر بخوانید »