A disk read error occurred. Press Ctrl+Alt+Del to restart

A disk read error occurred. Press Ctrl+Alt+Del to restart

A disk read error occurred. Press Ctrl+Alt+Del to restart A disk read error occurred. Press Ctrl+Alt+Del to restart پیغام خطایی است عذاب آور که شاید شما هم با آن مواجه شده باشید اما علت آن دقیقا چیست و به چه بر میگردد که بحث امشب ماست علت این اخطار که موجب بالا نیامدن ویندوز ۷ میشود به سه چیز بر میگردد کابل هارد و یا رم سیستم شما که ممکن است شما در حین تست هارد خود با نرم افزار های بوتیبل به این مشکل خورده باشید از این رو…