بازی فکری frozen bridges برای اندروید

بازی فکری frozen bridges برای اندروید بازی فکری frozen bridges برای اندروید در اینبازی باید ابتدا پلی بسازید سپس ماشین خود را به حرکت در آورید تا از پل عبور کند اگر فکر میکند که در امر پل سازی مهارت دارید مهارت خود را به آزمایش بگزارید.