۶ اسفند ماه ۹۸

HGJ5-XD3K-AK8R-CBGC-NJAX
۴BGT-X8R9-AGEC-FTVD-3B92

CJHM-XST2-99KR-5V46-RTBR
XTF9-X5KR-6C5U-8MVW-9AEM

GKH5-XFCG-JBGH-S378-NMCA
۸E55-XE4G-EXPF-2DFH-CEHE

KXRA-X29U-7VXM-NE74-U37E
WN32-X7PA-37CM-564T-UA4N

یوزر های نسخه ۸ به پایین :


Username:TRIAL-0263388619
Password:5jrndtnpx4

Username:TRIAL-0263373677
Password:t9u7jvp65h

Username:TRIAL-0263431408
Password:fkcsacbftc

Username:TRIAL-0263373677
Password:t9u7jvp65h

Username:TRIAL-0263345283
Password:b79uc2b2s7

Username:TRIAL-0263422355
Password:337usd47ua