۳-آذر ۹۸

F7E2-XPT8-KHFJ-95DD-C7NN
MTNB-XGVN-3BBE-3MVM-P3D9

GPER-XM2S-FXH9-NUXJ-58X4
۶A6K-XEM9-37FR-3M2F-WGEM

ET43-X4W5-H5DD-2RJM-TR3D
NPXX-X8N6-PD3S-8TKG-34V5

یوزر های ویژه آپدیت تا دو سال آینده ۸مهر۹۸ :

USAX-W33S-3JCR-R4DT-496V
DEAS-W33H-CER9-9F79-5743
DEAS-W33H-CNUG-GVSP-SHEK
VC25-ANBH-2SHB-TKXA-46UG
VC25-ANBH-2SHU-E4ND-B6G9

GR65-XK47-7CTV-BX3V-UHCA
BFJT-XMCW-BN64-BHWK-EMHX
AM9P-XUJH-SRBS-BA7J-A3R2
AFAX-W334-VAKS-SJSC-9347

USA3-2UUF-29E8-HDE6-F39T
U82P-XP8R-JVRW-CR8W-JDNA
VND8-W33A-7XG9-9RCU-HAER
U82P-XP8R-JVRW-CR8W-JDNA
VND8-W335-VCBA-AKAW-VTMG